top of page
Tropical Leaves

Miljö och Kvalitet

Kvalitet & Miljö: Welcome

MILJÖPOLICY

Fårbo Mekaniska har ett ansvar mot miljön liksom mot kunder, anställda, ägare och intressenter. Vi skall minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

• Vi skall minst uppfylla de lagar och krav som samhället ställer på oss.
• Vi skall hushålla med råvara, material och energi.
• Vi skall arbeta miljöinriktat med kunder och leverantörer
• Vi beaktar livscykelperspektivet i alla led.

Vi ska genomföra ständiga förbättringar i verksamheten bland annat genom att ha ett aktivt och uppdaterat miljöarbete, samt ur miljösynpunkt förebygga föroreningar genom att kontinuerligt utvärdera och uppdatera våra Risker/Möjligheter.

Klicka här för att se vårat ISO14001 Certifikat

Miljö- och kvalitetsansvarig

E-post: info@farbomek.se
Telefon: 0223-10911

Kvalitet & Miljö: Text

KVALITETSPOLICY

Fårbo Mekaniska skall vara en tillförlitlig leverantör av bearbetade produkter med rätt kvalitet som levereras i rätt tid.

Detta innebär följande:

  • En modern och automatiserade maskinpark för skärandebearbetning av produkter.

  • Företagets ledning skall se till att kvalitetspolicyn förverkligas genom att kraven på verksamhet och produkter är kända.
    Detta gäller såväl lag- som kundkrav samt krav från övriga intressenter.

  • Levererade produkter skall alltid uppfylla avtalade krav.

  • Att i alla led skapa möjligheter till ständiga förbättringar.

  • Dokumenterade regler och rutiner skall finnas i verksamheten.

  • Gott samarbete och kompetens skall känneteckna vår verksamhet.

Klicka här för att se vårat ISO9001 Certifikat

Miljö- och kvalitetsansvarig

E-post: info@farbomek.se
Telefon: 0223-10911

Kvalitet & Miljö: Text
bottom of page